Forum FORUM DRBACH.PL Strona G≥ůwna
FORUM DRBACH.PL
Centrum Terapii Bacha: dystrybutor Oryginalnych Esencji Kwiatowych Bacha, Kropli Pierwszej Pomocy i innych produkt??w Bacha
Odpowiedz do tematu
Oty¬?o¬??? a emocje
Admin
Administrator forum

Do≥Īczy≥: 10 Lis 2005
Posty: 288
Odpowiedz z cytatem
Zainteresowanych psychologicznymi aspektami oty¬?o¬?ci chcia¬?bym zach??ci?? do przeczytania artyku¬?u: "Krople odwagi", Dziennik Polski, 16.12.2004 Kliknij na link: http://drbach.pl/index.php/media/dziennikp


Ostatnio zmieniony przez Admin dnia Wto Maj 23, 2006 17:47, w ca≥o∂ci zmieniany 1 raz
Zobacz profil autoraWy∂lij prywatnĪ wiadomo∂śWy∂lij email
Dorota
Go∂ś

Odpowiedz z cytatem
Dobry Wiecz??r,
od po¬? roku nie pal?? papieros??w, ale przyty¬?am, czy jaki¬? zestaw kropli bacha by¬?by dla mnie odpowiedni.
Dziekuj?? za odpowied¬?
Dorota
Krzysztof Tokarz


Do≥Īczy≥: 06 Lut 2006
Posty: 20
Odpowiedz z cytatem
Witam Pani Doroto
Ci??zko poda?? zestaw kropli kt??re mog¬?yby Pani pom??c maj¬? tak malo danych. Musia¬?aby Pani napisa?? co¬? wi??cej na temat tego jak Pani czuje sie niepal¬?c i co jest powodem przytycia. Jeden ekstrakt mog?? poleci?? Pani od razu. Jest to Jab¬?o?? p¬?onka nie jest on "odchudzaj¬?cy" ale pozwala ¬?y?? bardziej w zgodzie z wlasnym cialem, co cz??sto powoduje ¬?e energia poswiecona dotychczas na zamartwianie si?? i niepok??j przeznaczana jest na zadbanie o cia¬?o.
Pozdrawiam
Zobacz profil autoraWy∂lij prywatnĪ wiadomo∂ś
Dorota
Go∂ś

Odpowiedz z cytatem
Bardzo dzi??kuj?? za tak szybk¬? odpowiedz,
a wi??c nie wydaje mi si??,zebym wi??cej jad¬?a, ale mam wrazenie,ze pomimo i¬? nie jestem g¬?odna, co¬? bym skubne¬?a,
I do tego nic mi si?? nie chce.
Pozdrowienia
Dorota
Lily


Do≥Īczy≥: 23 Kwi 2006
Posty: 13
SkĪd: Cieszyn
Odpowiedz z cytatem
A ja mam iny chyba problem. Mam 29 lat, nie mam nadwagi jako takiej. Moje BMi jest jak najbardziej w normie, ale moje proporcje s¬? z¬?e (u g??ry rozmiar 38, na dole 42 lub wi??cej). Jestem po prostu brzydka, mam rozst??py, celulitis i wygl¬?dam jakbym urodzi¬?a co najmniej 1 dziecko, cho?? nie mam dzieci. Nie lubi?? swojego cia¬?a, czasem nawet go nienawidz?? i brzydz?? si?? nim. ??wicz??, staram si?? trzyma?? jak¬?¬? rozs¬?dn¬? diet??, ale nic sie nie polepsza. Mam ju¬? tego do¬??? i nie mam p-oj??cia co robi??. Cchia¬?abym cho?? raz wygl¬?da?? ¬?adnie zanim si?? naprrawd?? zestarzej??...
Zobacz profil autoraWy∂lij prywatnĪ wiadomo∂ś
Admin
Administrator forum

Do≥Īczy≥: 10 Lis 2005
Posty: 288
Odpowiedz z cytatem
Witam serdecznie! Wygl¬?d cia¬?a, poczucie atrakcyjno¬?ci i zwi¬?zane z tym samopoczucie to bardzo cz??sty problem w naszej kulturze. Niekt??rzy psychiatrzy nawet uwa¬?aj¬?, ¬?e problemy z od¬?ywianiem powinne by?? zaliczone do grupy "culture-bound syndromes" - syndrom??w uwarunowanych kulturowo lub wyst??puj¬?cych specyficznie w danej kulturze.

Ostatnio siedzia¬?em na dworcu w Delhi. Przysiada si?? ma¬?y, chudy Hindus i szczerzy do mnie swoje bia¬?e z??by. Zadaje standardowy zestaw pyta??: Sk¬?d jeste¬?? Jaka jest stolica kraju? Co robisz w ¬?yciu? W ko??cu wskazuje mi palcem na siedz¬?c¬? na s¬?siedniej ¬?awce kobiet??. Ma oko¬?o 28 lat, puszysta niczym z logo firmy produkuj¬?cej opony Michelin, ubrana w kolorowe sari ods¬?aniaj¬?ce fa¬?dy t¬?uszczu. U¬?miecha si?? do mnie. Hindus ci¬?gnie dalej: "To moja siostra. Zdrowa, nieprawda¬?!?! Nie jest zam??¬?na." Wed¬?ug standard??w azjatyckich, zbyt ma¬?o tkanki t¬?uszczowej ¬?wiadczy o zubo¬?eniu i niskim statusie spo¬?ecznym. Wielu hoduje wi??c du¬?e, imponuj¬?ce brzuchy. Sytuacja ta wydaje sie jednak zmienia?? - wskutek westernizacji spo¬?ecze??stwa, coraz wi??cej ludzi z m¬?odszego pokolenia wybiera jeansy, obcis¬?e koszulki i filigranowe kszta¬?ty.

To, jak si?? czujemy we w¬?asnym ciele zale¬?y od naszego umys¬?u. Kiedy mamy wra¬?enie, ¬?e cia¬?o jest workiem z ko¬???mi, mi??sem i r??¬?nymi innymi substancjami, podobnie je traktujemy. Mo¬?e si?? wtedy pojawia?? z¬?o¬???, poczucie wstr??tu. S¬? te¬? tacy, kt??rzy nie maj¬? doskona¬?ej sylwetki, ale potrafi¬? podkre¬?li?? jej walory i ukry?? niedoci¬?gni??cia. Je¬?li lubi¬? siebie... mog¬? porusza?? si?? z gracj¬?, promieniuje z nich sex appeal. Tak du¬?o zale¬?y od naszego nastawienia!

Porada Krzysztofa jest strza¬?em w dziesi¬?tk?? - mo¬?na wykorzysta?? ekstrakt z jab¬?oni p¬?onki spo¬?r??d ekstrakt??w dr. Bacha, aby bardziej zaprzyja¬?ni?? si?? z sob¬?. Smile

Pozdrawiam! IP
Zobacz profil autoraWy∂lij prywatnĪ wiadomo∂śWy∂lij email
Renata Kowalska


Do≥Īczy≥: 20 Maj 2006
Posty: 1
SkĪd: Wa¬?brzych
Odpowiedz z cytatem
Bardzo prosz?? o pomoc,a mo¬?e wystarczy tylko szczera, m??ska podpowied¬?, w czym tkwi m??j problem. Mam 47 lat, sama wychowuj?? 2 dzieci (16 i 10 lat). Pracuj??, jestem nauczycielem, sama borykam sie z trudno¬?ciami dnia codziennego.
Jestem gruba,przez to ¬?le ubrana, nieapetyczna,nieinteresuj¬?ca. ¬?wietnie zdaje sobie spraw??, jak nie¬?adnie (cho?? to ¬?agodne s¬?owo)wygl¬?dam. M¬?odsza c??rka nieraz dawa¬?a mi do zrozumienia, ¬?e po prostu wstydzi sie za m??j wygl¬?d. Zdarza¬?o si??, ¬?e dzieci z jej klasy bra¬?y mnie za jej babci?? - SIC!!!. Zaczynam te¬? coraz cz??¬?ciej odczuwa?? dolegliwo¬?ci zwi¬?zane z nadwag¬? - zm??czenie, b??le n??g i plec??w,ma¬?¬? kondycj??, itp. Jednocze¬?nie mam wilczy apetyt, szczeg??lnie w dniach poprzedzaj¬?cych miesi¬?czk??. Cz??sto - po zjedzeniu soilidnego posi¬?ku musze jeszcze "dobi??" czym¬? s¬?odkim. Zdarza sie te¬?, ¬?e kupuj?? jakie¬? ma¬?e co nieco i po¬?eram je sama, nie dzielac si?? z dzie??mi. Wtedy nienawidz?? siebie za to.Kiedy¬? - zanim urodzi¬?am dzieci - odchudza¬?am sie bardzo intensywnie i w ci¬?gu 6 miesi??cy tak radykalnie zmieni¬?am sw??j wyg¬?ad, ¬?e nie poznawali mnie nawet dobrzy znajomi. Uczucia, jakie towarzyszy¬?y mi w tamtym okresie - pamietam do dzis bardzo dobrze. Czu¬?am sie fantastycznie, by¬?am dobrze ubrana, wygl¬?da¬?am m¬?odo, atrakcyjnie, podoba¬?am sie, wzbudza¬?am podziw si¬?¬? swojej woli, cho?? nie by¬?am tak gruba, jak teraz. D¬?ugo trzyma¬?am sie w tej wadze, ale prawie 7 lat temu rzuci¬?am palenie. No i zacz??¬?o si?? - prawdziwa orgia ob¬?arstwa. Nie znajduje w swoim ¬?yciu ¬?adnej motywacji do tego, aby sie odchudzi??. Ani wzgl??dy zdrowotne, ani estetyczne, ani potencjalna mo¬?liwo¬??? poznania jakiego¬? m??¬?czyzny, kt??ry cho??by w minimal??ym stopniu zmniejszy¬? deficyt ojca w ¬?yciu moich c??rek - NIC!!! To mnie najbardziej przera¬?a. Co robi??? Nie bardzo mnie sta?? na psychoterapi??, nie wierz?? w drogie ¬?rodki dostepne w aptece. Prosz?? mi pom??c. Czekam na odpowied¬?. Mo¬?e ktos z forumowicz??w mia¬? albo ma podobny problem?
Zobacz profil autoraWy∂lij prywatnĪ wiadomo∂śNumer GGTlenWP Kontakt
Admin
Administrator forum

Do≥Īczy≥: 10 Lis 2005
Posty: 288
Odpowiedz z cytatem
Witam Pani Renato! Przez ton Pani listu przebija du¬?o smutku i... z¬?o¬?ci na sytuacj?? i na siebie. Mam wra¬?enie, ze m??wi¬?c o sobie dowala Pani sobie. To, ¬?e nie dba Pani o siebie mo¬?e by?? wyrazem z¬?o¬?ci - istnieje bowiem mo¬?liwo¬??? ubra?? si?? elegancko i zarazem tanio. Pisze Pani o objadaniu si??, co jest - jak rozumiem - sposobem radzenia sobie z napi??ciem, smutkiem, mo¬?e te¬? niepokojem. Sprawianie sobie przyjemno¬?ci odrobin¬? s¬?odyczy te¬? mo¬?e redukowa?? smutek. Domy¬?lam si?? jednak, ¬?e pod tym wszystkim kryje si?? du¬?e poczucie samotno¬?ci, pragnienie uzyskania wsparcia, obj??cia silnej r??ki i us¬?yszenia "Jestem z Tob¬? po¬?r??d tych wszystkich spraw. Mo¬?esz na mnie liczy??." Jednak zaanga¬?owanie si?? mo¬?e r??wnie¬? aktywizowa?? r??¬?ne trudne emocje - np. strach przed odrzuceniem lub obaw??, ¬?e odkryje si?? w sobie tak ogromn¬? potrzeb?? bycia z kim¬?, ¬?e a¬? b??dzie to przera¬?aj¬?ce - teraz m??wi?? sobie: "jestem dzielna, ¬?wietnie sobie radz??, nikogo nie potrzebuj??". Dobrym pomys¬?em by¬?aby terapia grupowa w jakim¬? o¬?rodku. S¬? te¬? specjalne grupy prowadzone dla os??b oty¬?ych.
Mo¬?e te¬? Pani wykorzysta?? metod?? dr. Bacha, aby lepiej radzi?? sobie z tymi wszystkimi emocjami. Prosz?? rozwa¬?y?? na pocz¬?tek sk¬?ad mieszanki: Rescue Remedy, Jab¬?o?? p¬?onka, Kroplik, Modrzew, Cykoria. Zach??cam te¬? do zapoznania si?? z tre¬?ci¬? artyku¬?u w pierwszym po¬?cie (tzn. li¬?cie) Smile Pozdrawiam ciep¬?o i trzymam kciuki! IP
Zobacz profil autoraWy∂lij prywatnĪ wiadomo∂śWy∂lij email
Dobros¬?awa Galewska
Go∂ś

Odpowiedz z cytatem
Witam.
Co¬? jest na rzeczy; co¬? co sprawia, ¬?e tak siebie Pani nie lubi. "Jestem gruba, przez to ¬?le ubrana,..." Nie. Mam w otoczeniu kilka grubych, powiedzia¬?abym bardzo grubych kobiet, kt??re i owszem, narzekaj¬? na swoj¬? tusz??, od czasu do czasu usi¬?uj¬? stosowa?? jakie¬? wymy¬?lne diety, ale tak si?? sk¬?ada, ¬?e ¬?adna z nich nie wygl¬?da jak obraz n??dzy i rozpaczy. Przeciwnie- ubieraj¬? si?? tak jak lubi¬? (nie drogo- pomys¬?owo), a jedna z nich jest wr??cz pi??kn¬? kobiet¬?, szczeg??lnie od niedawna, gdy porzuci¬?a czarne szmatki, chodzi w pastelach, wyprostowana, bardzo zadbana (co te¬? nie jest kwesti¬? pieni??dzy), z podniesion¬? g¬?ow¬? i chyba niekomu nie przysz¬?oby do g¬?owy, ¬?e ona sama mo¬?e si?? siebie wstydzi?? albo kto¬? za ni¬?. Wygl¬?da, jakby co¬? w jej ¬?yciu sta¬?o sie wyj¬?tkowego. A moze tak postanowi¬?a po prostu wygl¬?da??? Mo¬?e czuje si?? spe¬?niona, mo¬?e nie musi szuka?? "temat??w zast??pczych"?
Czyli - je¬?li ju¬? chce si?? co¬? z soba zrobi??, a my¬?l??, i¬? Pani chce:ten list, odwaga by tak o sobie napisa?? - mo¬?na zacz¬??? od drugiej strony - podnie¬??? g¬?ow??, zadba?? o siebie, pomy¬?le??, i¬? s¬? z pewno¬?ci¬? wa¬?ne i pi??kne rzeczy w Pani ¬?yciu, ¬?e inne si?? zdarz¬?. Mo¬?e si?? okaza??, ¬?e wygl¬?d (tusza) nie jest priorytetow¬? spraw¬?, a czasem jak przestaniemy si?? na czym¬? koncentrowa?? to problem ten maleje lub ¬?atwiej do niego podej¬??? nie jak do niepokonanego wroga, a do czego¬? z czym sobie na pewno poradzimy. Ale to wtedy, gdy rzeczywi¬?cie tusza jest g¬???wnym powodem niepowodze??. A je¬?li nie (a chyba nie), to ten "dobry" wygl¬?d, mo¬?e pom??c by odzyska?? pewno¬??? siebie, co mo¬?e pom??c w pokonaniu innych problem??w...
Wydaje mi si??, ¬?e ekstrakty dr Bacha zosta¬?y wymy¬?lone specjalnie dla Pani - potrafi¬? dzia¬?a?? cuda - pom??c si?? okre¬?li??, tzn zdecydowa?? czego si?? chce tak naprawd?? (Czerwiec, Stok¬?osa), wspomagaj¬? wytrwanie mimo jaki¬? niepowodze??, uzyska?? jasno¬??? co do motywacji, zmniejsz¬? l??k i napi??cie.
Tak przy okazji, dla zwr??cenia uwagi - jest w TV taki straszny program "chc?? by?? pi??kna" - nieodmiennie nasuwa mi si?? my¬?l, jak przera¬?aj¬?co nieszcz??¬?liwe (je¬?li pominie si?? mo¬?liwy aspekt narcyzmu) musza by?? kobiety poddaj¬?ce si?? takim torturom na oczach milion??w widz??w; albo jak nic w nich nie ma, co mog¬?yby sobie i innym ofiarowa?? - jak Pani my¬?li?
¬?ycz?? powodzenia.
D.G.
mordeczka


Do≥Īczy≥: 05 Lip 2006
Posty: 7
Odpowiedz z cytatem
Ja mam podobnie jak Lily,na g??rze rozmiar 36 albo 40 na dole 42 albo 44,i choc mam 29 lat to na ca¬?ych nogach mam cellulitis i rozst??py a w biodrach ponad 115 cm,cz??sto s¬?ysz?? w pracy niewybredne komenta¬?e pod miom adresem i pod¬?miewania z mojej tuszy.Ju¬? wola¬?abym byc ca¬?a gruba ale proporcjonalnie a nie tak ja ¬?e na g??rze ¬?ebra mi stercz¬?,chude ramionka i r??ce abiodra takie ¬?e nie wiem w co si?? ubierac ¬?eby to zatuszowac,na dodatek mam 180 cm wzrostu i przez to jeszcze wi??ksze kompleksy bo jak id?? ulic¬? to wszyscy si?? na mnie gapi¬?,ka¬?dy zwraca uwag?? a ja si?? wstydz??!
Zobacz profil autoraWy∂lij prywatnĪ wiadomo∂ś
Dobros¬?awa Galewska
Go∂ś

Odpowiedz z cytatem
Powt??rz?? za Igorem "to jak si?? czujemy we w¬?asnym ciele, zale¬?y od naszego umys¬?u". Powt??rz?? za sob¬? (z "Depresji") cytat z mojego nauczyciela "spos??b w jaki do¬?wiadczamy rzeczy(.....) zale¬?y od tego, jak chcemy ich do¬?wiadcza??". Bo co? Pisz¬? Panie o straszliwej swojej brzydocie (i jak to brzmi?), w taki spos??b, ¬?e mo¬?na si?? domy¬?lic jak siebie nie lubi¬?. I w spos??b, kt??ry sugeruje, ¬?e to koniec, nie ma wyj¬?cia. Na pewno jest jaki¬? na popraw?? wygl¬?du, je¬?li si?? tego chce - czasem wymaga troch?? wysi¬?ku. Ale zak¬?adaj¬?c, ¬?e nic si?? nie da zrobi??, to mo¬?e pozostaje jako¬? pomalutku si?? do siebie przyzwyczai??? Mo¬?e polubi??? Bycie dla siebie dobr¬?, naprawd?? pomaga w ¬?yciu. Nie, nie umniejszam autentyczno¬?ci cierpienia spowodowanego, w tym wypadku, wygl¬?dem. Wiem z autopsji i do¬?wiadcze?? innych, ¬?e prze¬?ywanie trudnych emocji mo¬?e przes¬?oni?? ¬?wiat i ludzi. Czy¬? nie szkoda? I mo¬?na pozosta?? w tym stanie do ko??ca ¬?ycia, czyli pozosta?? - narazie m¬?od¬?, potem star¬? brzydk¬? kobiet¬?, kt??ra wszystkim, wszystko b??dzie mia¬?a za z¬?e (a szczeg??lnie urod??), albo by?? dla siebie przyjacielem. I poszuka?? sposobu na to by wydoby?? to co w sobie dobre, ¬?adne, m¬?dre. R??cz??, ¬?e s¬? w Pani takie rzeczy i r??cz??, ¬?e wydobyte na ¬?wiat¬?o dzienne, b??d¬? zauwa¬?alne dla innych.
A kpiny, ¬?miech innych ludzi? C??¬?, ludzie potrafi¬? kpi?? z kalekich dzieci, prawda? Czy ich opinia mo¬?e mie?? dla nas znaczenie?
Tyle tylko, ¬?e maluj¬?c ten sw??j portret, m??wi¬?c jaki ten obraz jest okropny, nie pyta Pani co zrobi??, czym si?? pos¬?u¬?y??, by ten rodzaj autoagresji przetransformowa?? w sympati?? do siebie. Jasne, mo¬?na wej¬??? na forum po to by sobie kolejny raz dokopa??, powiedzie?? wszystkim jak¬? si?? jest kup¬? nieszcz??¬?cia. Tylko po co, je¬?li si?? nie wyartyku¬?uje pytania o sposoby jak to zmieni??? Bo jest jeszcze taka opcja, ¬?e do czego¬? si?? to przydaje, np. do tego by nic nie musie??, nie wysila?? si??, bo i tak si?? nie uda, bo jestem taka... i taka.... itd.
te¬? mam te problemy :(
Tusia
Go∂ś

Odpowiedz z cytatem
Witam... Nie wiem jak nazwa?? to z czym si?? borykam. Mam 24 lata, okropn¬? wag?? powy¬?ej 80 kg. przy 170 cm wzrostu. Mog¬?abym napisa??, ¬?e ca¬?e ¬?ycie sie odchudzam tylko bezskutecznie Sad Nie mam do tego wytrwa¬?o¬?ci, silnej woli. Nadchodzi taki moment, ¬?e chc??, wtedy m??wi?? sobie, ¬?e dam rad??, tym razem si?? uda. I przy kt??rym¬? dniu dochodz?? do lod??wki i wtedy jem byle co, oby je¬???. Nie wiem czy jestem g¬?odna czy ju¬? si?? najad¬?am, to jakby nie mia¬?o ¬?adnego znaczenia. Ob¬?eram si?? w stresowych sytuacjach. Jednak¬?e gdy nic takiego "stresogennego" w moim ¬?yciu si?? nie dzieje, r??wnie¬? mam takie napady. Wiosn¬? popadam w jaki¬? przygn??bienie bo zawsze pojawia si?? problem, robi si?? ciep¬?o, trzeba si?? rozebra??, pokaza?? wi??ksz¬? cz??¬??? siebie a tu nie ma w co si?? ubra??, a rozebra?? sie wstyd. Waga to m??j wielki kompleks, jednak jestem kobiet¬? znaj¬?c¬? swoj¬? warto¬???, jestem inteligentna, z poczuciem humoru oraz mam ambicje (niestety co do wagi niestety na ambicjach si?? jedynie ko??czy) Mog¬?abym napisa??, ¬?e w kwestii odchudzania pr??bowa¬?am wszystkiego, i wszystko ko??czy¬?o si?? moj¬? osobist¬? pora¬?k¬?. Lubi?? towarzystwo, poznawa?? ludzi, ale boli mnie gdy cz??¬??? uwa¬?a ¬?e jestem ¬?wietnym kompanem ale troszk?? za grubym... Nawet obecny m??j ch¬?opak daje mi do zrozumienia, ¬??? chcia¬?by bym by¬?a szczuplejsza. Wtedy robi mi si?? bardzo przykro. Nie jestem uzale¬?niona od s¬?odyczy, ale uwielbiam je¬???... niestety cz??sto byle co oby je¬???.... Po takich atakach mam okropne wyrzuty sumienia, wtedy staj?? si?? przygn??biona, apatyczna, bez ch??ci na cokolwiek. Mo¬?e potrzebuj?? pomocy specjalisty, bo ci??zko samej... Pozdrawiam[/url]
oty≥o∂ś a emocje
Nie moŅesz pisaś nowych tematůw
Nie moŅesz odpowiadaś w tematach
Nie moŅesz zmieniaś swoich postůw
Nie moŅesz usuwaś swoich postůw
Nie moŅesz g≥osowaś w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Odpowiedz do tematu