Forum FORUM DRBACH.PL Strona G≥ůwna
FORUM DRBACH.PL
Centrum Terapii Bacha: dystrybutor Oryginalnych Esencji Kwiatowych Bacha, Kropli Pierwszej Pomocy i innych produkt??w Bacha
Odpowiedz do tematu
Depresja
bia¬?a
Go∂ś

Odpowiedz z cytatem
Wiatjcie serdecznie. Depresja, to takie popularne.... do tego piszecie o l??ku, panice. Znam to wszystko od dziecka. Leki, terapeuci.... Pewne objawy opanowuj?? ale pojawiaj¬? sie nowe. Jeszcze walcz?? i szukam pomocy.Mam coraz mniej si¬?y.
Mam pod¬?y dzie??, ¬?zy lej¬? si?? same.
Albo ¬?le szukam , albo tak ma¬?o piszecie o poprawie stanu zdrowia - oboj??tne jakie metody stosujecie. Czekam na du¬?o optymizmu w Waszych listach - to du¬?e wsparcie dla mnie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. bia¬?a
Dobros¬?awa Galewska
Go∂ś

Odpowiedz z cytatem
To odpowiedz dla Ciebie -bia¬?a, i jednocze¬?nie do Agutki5. Napisa¬?am co¬? o sobie w forum nt nerwicy. Mo¬?e to ma¬?o je¬?li o parudziesi??ciu latach ¬?ycia pisze si?? w kilkudziesi??ciu nawet, zdaniach. Na pewno nie jest si?? w stanie odda?? dramatu jaki si?? prze¬?ywa w trudnych chwilach, a ¬?e si?? prze¬?ywa to wiem. Ale wiem te¬? ju¬? doskonale i dlatego jeszcze raz powtarzam, DA SI?? TO ZMIENI??. JEST TO MO¬?LIWE DLA KA¬?DEGO. Nie obiecuj?? tutaj, ¬?e nie pijawi¬? si?? ju¬? nigdy trudne dni czy momenty. Mo¬?e d¬?u¬?sze nawet okresy z¬?ego samopoczucia (to czasem eufemizm). Ale - dla mnie to by¬?a terapia - mo¬?na sie nauczy?? radzi?? sobie z nimi, tak by nie zrani¬?y nas w spos??b nieodwracalny. By mo¬?na im si?? przyjrze?? troch?? mniej emocjonalnie, a tym samym znajdowa?? ¬?atwiej wyj¬?cie z nastroj??w czy l??k??w. Umie?? zabezpieczy?? si?? przed nimi, a w¬?a¬?ciwie przed ich destrukcyjnym dzia¬?aniem przez zrozumienie sk¬?d si?? bior¬?. Mo¬?e to na pocz¬?tku nie jest bardzo mi¬?e - to docieranie do spraw, kt??re niekoniecznie chcieliby¬?my wyci¬?ga?? nawet przed samymi sob¬?, ale jednocze¬?nie od pocz¬?tku daje bardzo du¬?o nadziei, a potem - uwerzcie mi, prosz?? - pewno¬???, ¬?e ma sie do¬??? si¬?y ¬?eby sobie z wszystkimi "smokami" radzi?? samemu. Z tymi w "centrum handlowym" i z tymi, kt??re dopadaj¬? nas jakby znik¬?d, przyprawiaj¬?c o depresyjne nastroje, ze strachem przed kontektem z innymi, szczeg??lnie maj¬?c taki potencja¬? jak "lubienie ludzi". A jeszcze potem okazuje si??, ¬?e ¬?ycie niesie ze sob¬? tak wiele niespodzianek, ¬?e warto by¬?o pokusi?? si?? o chocia¬?by pr??b?? przebicia si?? przez zas¬?on?? r??¬?nego rodzaju l??k??w, na zmierzenie si?? z nimi.
Nie b??d?? tu pisa¬?a jakimi eksteraktami si?? na tej drodze pos¬?ugiwa¬?am, bo to dla ka¬?dego mo¬?e by?? troch?? inna "recepta", ale moge spokojnie napisa??, ¬?e ju¬? po tym jak si?? nauczy¬?am jak sobie przy ich pomocy radzi??, nauczy¬?am si?? r??wnie¬? jak do¬?wiadcza??, przy ich pomocy, otwarcia na r??¬?ne inne aspekty ¬?ycia. No, i okaza¬?o si??, ¬?e praca nad sob¬? mo¬?e by?? tyle¬? efektywna co ekscytuj¬?ca.
bia¬?a
Go∂ś

Odpowiedz z cytatem
Droga Dobros¬?awo wszystko ale to absolutnie wszystko "przerobi¬?am" w ¬?yciu o czym Ty piszesz , dziwi mnie tylo to ,¬?e tak ma¬?o os??b opisujr tutaj swoje sukcesy. Wirz?? ,¬?e by¬?o Ci ci??¬?ko i wierz?? jak bardzo cieszy¬? Cie ka¬?dy krok do przodu. Ja teraz zrobi¬?am krok do ty¬?u i to spory niestety. Mam znaczenie ,¬?e zaczynam od poczatku. Mam takie momenty, ¬?e ju¬? nie chce mi sie walczy??. Pozdrawiam , dzi??ki ,¬?e odpisa¬?a¬?.
Admin
Administrator forum

Do≥Īczy≥: 10 Lis 2005
Posty: 288
Odpowiedz z cytatem
Oczywi¬?cie, ¬?e jest mo¬?liwo¬??? poprawy. Cz??sto zmiana wymaga jednak wysi¬?ku. Wiele os??b zg¬?asza si?? do terapii z ma¬?o realistycznymi oczekiwaniami - marz¬?, aby "wszechmocny" terapeuta pozbawi¬? ich w cudowny spos??b objaw??w, uwolni¬? od cierpienia. Mi¬?a perspektywa. Jest to w jakim¬? sensie wyraz t??skonty dzieci??cej, ¬?eby wr??ci?? pod skrzyd¬?a dobrej mamy, kt??ra potrafi uchroni?? przed smutkami i niebezpiecze??stwami tego ¬?wiata. W realno¬?ci, zadaniem terapeuty jest jednak pom??c pacjentowi zrozumie??, w jakim stopniu mo¬?e wp¬?ywa?? na swoje samopoczucie i objawy (np. w jaki spos??b cz??sto sami nakr??cami si?? w negatywnym my¬?leniu i odbiorze rzeczywisto¬?ci). Czasem terapeuta mo¬?e udzieli?? wskaz??wek, czasem daje jakie¬? zalecenia. Niekt??rzy terapeuci por??wnuj¬? terapi?? do jazdy samochodem - terapeuta zna dobrze tras?? i prowadzi pojazd, ale to pacjent jest silnikiem. Chocia¬? znaj¬?c si?? na sprawach motoryzacji, mo¬?na czasem "podkr??ci?? obroty silnika", ale je¬?li silnik nie dzia¬?a, albo nie ma benzyny, nie dojedziemy daleko nawet przy szczerych ch??ciach. Je¬?li przychodz¬? nawroty objaw??w, warto przeanalizowa?? z terapeut¬?, na czym polega problem - kiedy pojawi¬?y si?? objawy, dlaczego przesz¬?y, czemu pojawi¬?y si?? ponownie, dlaczego w¬?a¬?nie teraz, jakie maj¬? znaczenie w ¬?yciu osoby, co utrudniaj¬?, przed czym chroni¬?, itp. Cz??sto terapi?? wspomaga si?? farmakoterapi¬?. Mo¬?na stosowa?? tradycyjne leki psychiatryczne, albo naturalne rozwi¬?zania (tj. metoda dr. Bacha). Nale¬?y jednak pami??ta??, ¬?e ¬?aden lek nie zast¬?pi nigdy obecno¬?ci drugiego cz¬?owieka. Poniewa¬? w wi??kszo¬?ci przypadk??w, pacjenci zg¬?aszaj¬? trudno¬?ci w realacjach z lud¬?mi (budowaniu lub utrzymywaniu przyja¬?ni lub zwi¬?zk??w) zazwyczaj zach??cam ich do psychoterapii - swoistego kontaktu terapeutycznego z drugim cz¬?owiekiem. Dzi??ki terapii, wielu pacjent??w mo¬?e wyj¬??? z samotno¬?ci, kt??ra towarzyszy im latami. Forum internetowe, natomiast, jest dla niekt??rych pierwszym krokiem w kierunku otwarcia si?? na innych i szukania pomocy, mo¬?liwo¬?ci¬? podzielenia swoimi my¬?lami i znalezienia wskaz??wek. Mam nadziej??, ¬?e zagl¬?daj¬?c tutaj odnajdziecie w sobie wi??cej si¬?y i nadziei oraz pomys¬???w na to, co mo¬?ecie dobrego dla siebie zrobi??. Pozdrawiam ciep¬?o!

Igor
Zobacz profil autoraWy∂lij prywatnĪ wiadomo∂śWy∂lij email
Lily


Do≥Īczy≥: 23 Kwi 2006
Posty: 13
SkĪd: Cieszyn
Odpowiedz z cytatem
A co,je¬?li pacjent nie jest w stanie otworzy?? si?? przed terapeuta i wy¬?o¬?y?? mu istoty problemu? Pytam na podstawie w¬?asnych do¬?wiadcze??.
Zobacz profil autoraWy∂lij prywatnĪ wiadomo∂ś
Admin
Administrator forum

Do≥Īczy≥: 10 Lis 2005
Posty: 288
Odpowiedz z cytatem
Pytanie czy chodzi og??lnie o umiej??tno¬??? otwarcia si?? - szukania porady lub proszenia o pomoc, czy o umiej??tno¬??? sprecyzowania tego, co jest trudne? Ani jedno, ani drugie nie jest ¬?atwe. Terapia cz??sto pomaga pacjentom okre¬?li?? i jasno wyrazi?? istot?? problemu. Je¬?li natomiast osoba jest ca¬?kiem zamkni??ta na mo¬?liwo¬??? przyj??cia lub szukania pomocy... no c??¬?... zapewne pozostaje z sama z problemami. Jak to prze¬?ywa? My¬?l??, ¬?e lepiej odpowiedz¬? na to pytanie Ci, kt??rzy tego do¬?wiadczyli.
Zobacz profil autoraWy∂lij prywatnĪ wiadomo∂śWy∂lij email
Dobros¬?awa Galewska
Go∂ś

Odpowiedz z cytatem
Nasun??¬?a mi si?? jeszcze taka my¬?l odno¬?nie pytania <bia¬?ej> "dlaczego tam ma¬?o os??b opisuje swoje sukcesy". Pewnie jest bardzo pomocne podpieranie si?? ¬?wiadomo¬?ci¬? ilu to ludzi uda¬?o si?? wyj¬??? z takiej czy innej choroby. Ale s¬?dz??, i¬? tylko niewielu, po zupe¬?nym wyleczeniu nerwicy np. , bedzie zagl¬?da¬?o na fora psychologiczne, nie m??wi¬?c o pisaniu na nich. Po wi??kszo¬?ci chor??b cz¬?owiek dostrzega tyle nowych mo¬?liwo¬?ci realizacji siebie w r??¬?nych dziedzinach, tyle nowych kontakt??w, na kt??re patrzy inaczej ni¬? kiedy¬? i tyle spraw, kt??re go poch¬?aniaja, ¬?e je¬?li nie jest to jako¬? zwi¬?zane z jego szczeg??lnymi zainteresowaniami, mo¬?e po prostu nie interesowa?? go opowiadanie o swojej przesz¬?o¬?ci.
Na fora wchodz¬? ludzie szukaj¬?cy w¬?a¬?nie rady lub pomocy w jakiej¬? dziedzinie. I tak jest chyba dobrze, ¬?e co¬? co by¬?o nie fajne w naszym ¬?yciu, a czego si?? pozbyli¬?my, nie wlecze si?? za nami w niesko??czono¬???.
D.G.
Lily


Do≥Īczy≥: 23 Kwi 2006
Posty: 13
SkĪd: Cieszyn
Odpowiedz z cytatem
Nie wiem, czy potrafi?? to doprecyzowa??. Chodzi¬?am na psychoterapi?? p??¬? roku do¬??? dawno temu. Nie potrafi¬?am by?? tak naprawde otwarta i szczera. Nie znaczy to, ¬?e k¬?ama¬?am.Ale nie czu¬?am si?? zdolna do wywalenia tego wszystkiego przed obc¬? mi w ko??cu osob¬?. Albo nawet nie o to chodzi. Wszystko jedno czy obc¬? czy nie obc¬?. Nie potrafi¬?a powiedzie?? co mnie gryzie i ta osoba nie pomog¬?a mi tego prze¬?ama??. Albo co¬? mi si?? kr??ci¬?o w g¬?owie, ale nie da¬?am rady tego wykrztusi??. No i nic mi to wszytko nie pomog¬?o.
Zobacz profil autoraWy∂lij prywatnĪ wiadomo∂ś
nirus


Do≥Īczy≥: 21 Kwi 2006
Posty: 20
Odpowiedz z cytatem
Wcale si?? nie dziwi??-ja przy depresji w og??le nie mog¬?am rozmawia??.Mia¬?am totaln¬? pustk?? w g¬?owie,a zwali¬?o mnie z n??g stwierdzenie pani psycholog,¬?e teraz wszyscy maj¬? k¬?opoty,a ona sama ma takie,¬?e nasze to po prostu "piku¬?".Oczywi¬?cie pani psycholog by¬?a "pa??stwowa".Posz¬?am do prywatnej i jedna rozmowa spowodowa¬?a,¬?e zacz??¬?am wraca?? do normy.Niestety by¬?o mnie sta?? tylko na jedn¬? wizyt??. Razz
Zobacz profil autoraWy∂lij prywatnĪ wiadomo∂ś
Lily


Do≥Īczy≥: 23 Kwi 2006
Posty: 13
SkĪd: Cieszyn
Odpowiedz z cytatem
To nie o to chodzi. To nie by¬?a "pa??stwowa" pani psycholog. Ja po prostu chyba nie chc??, ¬?eby kto¬? ogl¬?da¬? co mam w ¬?rodku.
Zobacz profil autoraWy∂lij prywatnĪ wiadomo∂ś
mulan


Do≥Īczy≥: 27 Kwi 2006
Posty: 2
Odpowiedz z cytatem
Witajcie Embarassed po przeczytaniu waszych post??w na temat daprasji..poczu¬?am ¬?e nie jestem sama na ¬?wiecie z takimi schizami jakie ma..bo nie raz tak mysle.
Szczeg??lnie bliskie mi s¬?owa s¬? Bia¬?ej.. Bia¬?a..czytaj¬?c Twoje posty mia¬?am wra¬?enie ¬?e czytam o sobie.
Jesli chcia¬?a by¬? pogada??..albo ktokolwiek o depresji to proszeo kontakt..mo¬?e razem co¬? wymy¬?limy..albo chocia¬? pogadamy sobie..i si?? troszke podtrzymamy na duchu.

I mam takie pytanko..bo jestem tak¬?e po lekach i tareapi...i pami??tam ¬?e terapeutka mi powiedzia¬?¬? ¬?e jest taka depresja sytuacyjna..tz. ¬??? upadam wtedy gdy mam przed sob¬? jakie¬? wyzwanie..a nawet ma¬?y problem. Wczesniej jej nie wierzy¬?am w to bo czu¬?am sie ¬?le przez ca¬?y czas...ale teraz cz??sto upadam gdy mam jakie¬? wyzwanie przed sob¬?..np kolokwium..woem ¬?e to ¬?mieszne..ale tak jest.
Nie wiem...napiszcie co¬? czy to normalne czy ...
Pozdrawiam ciep¬?o wszystkich..i mam nadzieje ¬?e znajdziemy jaki¬? z¬?oty ¬?rodek na te nasze z¬?e my¬?lenie... Confused
Zobacz profil autoraWy∂lij prywatnĪ wiadomo∂ś
mulan


Do≥Īczy≥: 27 Kwi 2006
Posty: 2
Odpowiedz z cytatem
mam jeszcze jedno pytanie...czy osob¬? choruj¬?cym na depresje pomog¬? te preparaty Bacha!? w jaki spos??b to dzia¬?a? napiszcie jesli kto¬? z was to stosuje ..jakie s¬? rezultaty w walce z depresj¬?!!!!?????
Zobacz profil autoraWy∂lij prywatnĪ wiadomo∂ś
Tatrzanka


Do≥Īczy≥: 28 Kwi 2006
Posty: 23
SkĪd: Zakopane
Odpowiedz z cytatem
Moj problem jest innej natury-cierpiac na nerwice lekowa,na ataki paniki,nawet na depresje pragne wreszcie znalezc kogos kto mnie zrozumie i wyjasni mi,ze to co sie ze mna dzieje to TYLKO nerwica albo TYLKO depresja a nie inna grozna choroba psychiczna.Chce rozmawiac,wygadac sie, o wszystkim co mam we qwnetrzu opowiadac godzinami.Niestety,na razie po paru wizytach u terapeutow zaden mi nie pomogl,czulam jakby traktowali mnie na odwal,albo jako nienormalna albo jako dziwaka albo na luzie,"wszystko bedzie dobrze".Jest lepiej,bywa gorzej ale dobrze nie jest nadal...Jak wiec znalezc dobrego psychologa,kiedy tylu zawiodlo i to za grube pieniadze?
Zobacz profil autoraWy∂lij prywatnĪ wiadomo∂śWy∂lij emailNumer GG
Dobros¬?awa Galewska
Go∂ś

Odpowiedz z cytatem
mulan napisa≥:
.czy osob¬? choruj¬?cym na depresje pomog¬? te preparaty Bacha!? w jaki spos??b to dzia¬?a? napiszcie jesli kto¬? z was to stosuje ?


Witam. Du¬?o wyja¬?nia poczytanie sobie o ekstraktach, do kt??rych odno¬?niki s¬? na stronie g¬???wnej. Te¬? ju¬? par?? razy pisa¬?am na tym forum o tym jak skuteczne s¬? esencje dr Bacha. O tym jak "to" dzia¬?a - te¬?. Administrator tego forum, r??wnie¬? w odpowiedziach na wiele post??w, pisa¬? o dzia¬?aniu i skuteczno¬?ci.
Dlatego jeszcze raz - stosowa¬?am na sobie, na innych, par?? os??b kt??re zetkn??¬?y sie z ekstraktami poprzez forum, te¬? pisa¬?o, ¬?e czuj¬? zdecydowane dzia¬?anie. Pozytywne. W innym wypadku nie poleca¬?abym tej terapii z takim przekonaniem.
Natomiast jak kto reaguje (jak szybko, jak intensywnie) na poszczeg??lne esencje, to ju¬? sprawa induwidualna. I nadal zach??cam do kontaktu z psychoterapeut¬?, w przypadku gdy dobrze by by¬?o rozpozna?? co tak naprawd?? przeszkadza czy uniemo¬?liwia noramalne funkcjonowanie, albo je¬?li diagnoza juz potwierdza depresj?? lub nerwic??.

Fakt, tak r??¬?ni s¬? lekarze, jak og??lnie r??¬?ni s¬? ludzi. Tylko, ¬?e po lekarzach wi??cej (my¬?l??, ¬?e s¬?usznie) oczekujemy. No i w¬?a¬?nie te oczekiwania czasem mog¬? nas zaprowadzi?? nie tam gdzie by¬?my chcieli. Mo¬?e mia¬?a Pani (Tatrzanka) pecha trafi?? na fatalnych specjalist??w . A mo¬?e po prostu kontakt mi??dzy Pani¬? a terapeut¬? si?? nie uda¬?, a mo¬?e on (oni) mia¬? inny pomys¬? na terapi??. Pewnie jest i tak, ¬?e jest si?? du¬?o wra¬?liwszym na to jak inni nas postrzegaj¬?, dorabiaj¬?c do tego w¬?asne wyobra¬?enia o tym postrzeganiu, co mo¬?e bardzo si?? mija?? z prawd¬?. Przy czym, oczywi¬?cie, podstaw¬? jest mie?? z terapeut¬? taki kontakt, by m??c w pe¬?ni zaufa??, umie?? si?? otworzy?? i by?? przekonanym do jego (jej) profesjonalizmu i ch??ci pomocy. Jedyne co mi przychodzi do g¬?owy to poprosi?? o namiar na kogo¬? w Pani okolicy - mo¬?e poprzez forum w¬?a¬?nie. Ewentualnie skorzysta?? z e-terapii w gabinecie krakowskiego Centrum.
A przyjaciele? Czasem chyba pomaga, to co Pani nazywa "wygadaniem si??"?
Ze swojej strony mog?? tylko powiedzie??, ¬?e doskonale rozumiem jak si?? Pani czuje z tymi wszystkimi objawami, i ¬?e jestem przekonana o mo¬?liwo¬?ci poradzenia sobie z tym.

Pozdrawiam
D.G.
graf
Go∂ś

Odpowiedz z cytatem
podobnie jak wi??szko¬??? os??b wypowiadaj¬?cych si?? tu na forum mam problemy psychiczne, ale chcia¬?am napisa?? co¬? zupe¬?nie innego odno¬?nie postu Dobros¬?awy. pyta Pani "a Przyjaciele" gdyby¬?my mieli przyjaci??¬? w du¬?ej mierze nie mieliby¬?my chor??b psychicznych ...
Depresja
Nie moŅesz pisaś nowych tematůw
Nie moŅesz odpowiadaś w tematach
Nie moŅesz zmieniaś swoich postůw
Nie moŅesz usuwaś swoich postůw
Nie moŅesz g≥osowaś w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)  
Strona 1 z 2  

  
  
 Odpowiedz do tematu